Słownik

Anatocyzm

Anatocyzm to termin używany w finansach, który odnosi się do naliczania odsetek od odsetek. Jest to proces, w którym odsetki, które zostały wcześniej naliczone, są dodawane do kapitału głównego, a nas
Aprecjacja

Aprecjacja to termin ekonomiczny odnoszący się do wzrostu wartości jednej waluty względem innej waluty na rynku walutowym. Oznacza to, że waluta, która aprecjuje, staje się silniejsza, co pozwala kupo
Dobra komplementarne

Dobra komplementarne to produkty lub usługi, które są używane razem, aby zaspokoić konkretne potrzeby konsumentów. Oznacza to, że konsumpcja jednego dobra jest związana z konsumpcją innego dobra. Wzro
Dobra substytucyjne

Dobra substytucyjne to produkty lub usługi, które mogą być używane zamiennie w zaspokajaniu tych samych potrzeb konsumentów. Oznacza to, że wzrost ceny jednego dobra powoduje wzrost popytu na inne, po
EBA

EBA - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority) to niezależna agencja Unii Europejskiej, która została utworzona w 2011 roku w celu zapewnienia efektywnego i spójnego nadzor
EBIAT

EBIAT (ang. Earnings Before Interest After Taxes), czyli zysk przed odsetkami po opodatkowaniu, to miara finansowa, która pokazuje zysk firmy po uwzględnieniu podatków, ale przed odjęciem kosztów odse
EBITDA

EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to wskaźnik finansowy używany do oceny rentowności przedsiębiorstwa przed uwzględnieniem wpływu decyzji finansowych, polit
Efekt synergiczny

Efekt synergiczny występuje, gdy współdziałanie dwóch lub więcej elementów prowadzi do rezultatu, który jest większy niż suma ich indywidualnych efektów. Synergia jest często opisywana w kontekście bi
Eksport

Eksport to proces sprzedaży i wysyłki towarów lub usług z jednego kraju do innego. Eksport jest kluczowym elementem międzynarodowego handlu i gospodarki, który pozwala firmom rozszerzać rynki zbytu i
Eksport netto

Eksport netto jest to różnica między całkowitą wartością eksportu a całkowitą wartością importu w danym kraju w określonym okresie czasu. Eksport netto jest kluczowym wskaźnikiem ekonomicznym, który p
Eksport pośredni

Eksport pośredni to proces, w którym towary lub usługi są sprzedawane na rynki zagraniczne za pośrednictwem pośredników, takich jak agenci handlowi, dystrybutorzy, firmy handlowe lub inne organizacje
Escrow

Escrow to mechanizm zabezpieczenia transakcji, w którym pieniądze, dokumenty lub inne aktywa są przekazywane na specjalne konto lub do osoby trzeciej (powiernika) do momentu spełnienia określonych war
ETF

ETF (ang. Exchange-Traded Fund) to fundusz notowany na giełdzie, czyli rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie papierów wartościowych i działa podobnie do akcji. ETF-y umożliwi
FIO

FIO to Fundusz Inwestycyjny Otwarty, czyli rodzaj funduszu inwestycyjnego, który gromadzi środki od wielu inwestorów i inwestuje je w różnorodne aktywa, takie jak akcje, obligacje, instrumenty rynku p
FIZ

FIZ to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, czyli fundusz inwestycyjny, który różni się od funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO) przede wszystkim strukturą, płynnością oraz mechanizmem emisji i wykupu je
Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny to rodzaj zbiorowego inwestowania, w którym środki wielu inwestorów są gromadzone razem i zarządzane przez profesjonalnych zarządców inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny inwestuje
Fundusz parasolowy

Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który składa się z wielu subfunduszy, działających pod jednym parasolem (strukturą prawną i administracyjną). Każdy subfundusz ma swoje własne cel
Holding

Holding, w kontekście gospodarczym i prawnym, to grupa powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, w której jedno przedsiębiorstwo (nazywane holdingiem, spółką holdingową lub spółką matką) posiada kontrolują
Import

Import to proces zakupu towarów i usług z zagranicy w celu wprowadzenia ich na rynek krajowy. Import stanowi istotny element międzynarodowego handlu i gospodarki, pozwalając krajom na dostęp do produk
Import towarów

Import towarów to proces nabywania produktów fizycznych od dostawców zagranicznych w celu wprowadzenia ich na rynek krajowy. Import towarów jest kluczowym elementem handlu międzynarodowego, który pozw
Import usług

Import usług to proces zakupu usług świadczonych przez zagranicznych dostawców, które są konsumowane lub wykorzystywane w kraju importera. Podobnie jak w przypadku towarów, import usług jest kluczowym
Import z Chin

Import z Chin do Polski obejmuje szeroki wachlarz towarów, gdyż Chiny oferują konkurencyjne ceny i szeroki asortyment produktów, co czyni je atrakcyjnym partnerem handlowym dla Polski. Wzrost handlu m
Innowacja marketingowa

Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej lub znacząco ulepszonej metody marketingowej, która obejmuje zmiany w projektowaniu produktów, opakowaniach, promocji, dystrybucji oraz polityce cenowej. Cele
Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna polega na wprowadzaniu nowych metod zarządzania, struktur, procesów pracy oraz relacji zewnętrznych w celu poprawy efektywności, elastyczności i konkurencyjności organizacji.Pr
Innowacja procesowa

Innowacja procesowa to wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji, dystrybucji lub logistyki, które mają na celu zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów, poprawę jakości produktó
Innowacja produktowa

Innowacja produktowa polega na wprowadzeniu nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług na rynek. Może obejmować zmiany w specyfikacjach technicznych, komponentach, materiałach, oprogramowaniu
Koszt krańcowy

Koszt krańcowy (ang. marginal cost) to dodatkowy koszt poniesiony przy produkcji jednej dodatkowej jednostki produktu. Jest to istotny wskaźnik w ekonomii i zarządzaniu, ponieważ pomaga firmom w podej
LCA

LCA - cykl życia produktu (z ang. Life Cycle Assessment) jest metodyką służącą do oceny wpływu produktu na środowisko na wszystkich etapach jego życia. LCA uwzględnia każdy etap, od pozyskiwania surow
Macierz Ansoffa

Macierz Ansoffa, znana również jako matryca rozwoju produktu / rynku, to narzędzie strategiczne opracowane przez Igora Ansoffa w 1957 roku. Jest używana przez firmy do planowania strategii wzrostu pop
Merchandising

Merchandising to zespół działań marketingowych, które mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów w miejscu ich ekspozycji, głównie w sklepach detalicznych. Chodzi o takie zorganizowanie produktów i
Paradoks Veblena

Paradoks Veblena, nazwany na cześć amerykańskiego ekonomisty i socjologa Thorsteina Veblena, odnosi się do zjawiska, w którym popyt na dobra luksusowe rośnie wraz ze wzrostem ich cen. Jest to odwrotno
Payroll

Payroll to lista płac lub system wynagrodzeń, czyli proces zarządzania wynagrodzeniami pracowników w organizacji. Obejmuje obliczanie wynagrodzeń, podatków, odliczeń oraz zarządzanie wypłatami dla pra
Plan produkcyjny

Plan produkcyjny to dokument lub zestaw działań mających na celu zapewnienie efektywnej produkcji wyrobów. Obejmuje on wszystkie etapy od pozyskania surowców po dostarczenie gotowego produktu klientow
PPPs

PPPs to parytet siły nabywczej (PPP - Purchasing Power Parity) to metoda stosowana w ekonomii do porównywania wartości walut różnych krajów poprzez uwzględnienie kosztów życia oraz inflacji. Parytet s
Prawo Engla

Prawo Engla, sformułowane przez niemieckiego statystyka Ernsta Engla w XIX wieku, opisuje relację między dochodem gospodarstwa domowego a jego wydatkami na żywność. Engel odkrył, że wraz ze wzrostem d
Prawo malejących przychodów

Prawo malejących przychodów jest fundamentalną zasadą ekonomii, która opisuje, jak zmiany w ilości jednego czynnika produkcji wpływają na całkowitą produkcję w kontekście stałości innych czynników. Pr
Prosument

Prosument to osoba, która jest jednocześnie producentem i konsumentem, szczególnie w kontekście energii lub treści. Termin "prosument" pochodzi od połączenia słów "producent" i "konsument". Prosumenta
Rdzeń produktu

Rdzeń produktu (ang. core product) to podstawowa funkcjonalność lub wartość, którą produkt dostarcza klientowi. To właśnie ta podstawowa wartość sprawia, że produkt jest pożądany przez klientów i różn
SMEs

SMEs - Small and Medium-sized Enterprises, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, odgrywają kluczową rolę w gospodarkach na całym świecie. W Unii Europejskiej, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej
Strategia produktu

Strategia produktu to planowanie i działania podejmowane w celu rozwoju, wprowadzenia na rynek i zarządzania produktem, który spełnia potrzeby klientów i przynosi zyski firmie.Kroki i elementy strateg
Struktura produktu

Struktura produktu to kompleksowe podejście do analizy i organizacji wszystkich elementów, które tworzą produkt. Odnosi się ona do organizacji i układu różnych elementów produktu, które razem tworzą c
Złota reguła bilansowa

Złota reguła bilansowa jest kluczowym narzędziem zarządzania finansami, które pomaga przedsiębiorstwom w utrzymaniu stabilnej i zrównoważonej struktury kapitałowej. Złota reguła bilansowa jest zasadą