World Class Manufacturing - WCM

World Class Manufacturing - WCMFilary techniczne systemu World Class Manufacturing - WCM (Produkcja Klasy Światowej). World Class Manufacturing jest systemem zarządzania przedsiębiorstwem, stosowanym przez wielkie światowe marki, obejmującym w sposób kompleksowy dążenie do podnoszenia wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesów wytwórczych.

Filary systemu

Pracownicy - People Development

Jest on kluczowym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa. Celem tworzenia tego filaru jest rozwinięcie trwałego systemu rozwoju kompetencji pracowników, polegającego na bezustannej ocenie dziur (gap) tych kompetencji oraz określaniu zakresu i sposobu szkolenia w celu zlikwidowania braków kompetencyjnych, jak również zarządzanie rozwojem i procesami szkoleniowymi pracowników. Działania związane z Rozwojem Pracowników wiąże się z całą resztą filarów WCM, maksymalnie eliminuje się błędy ludzkie. Służy temu system weryfikujący stan wiadomości i umiejętności pracownika oraz system identyfikacji błędów ludzkich i związanych z tym potrzeb szkoleniowych. Dużym etapem we wdrażaniu tego filaru jest stworzenie stanowisk szkoleniowych Manufacturing Training System (MTS) dających pracownikom możliwość nabywania umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy w warunkach prawie identycznych jak te na linii produkcyjnej. Mocno standaryzuje się również szkolenia stanowiskowe, przez wprowadzenie optymalnych technik szkoleniowych.

Duży nacisk kładzie się na tworzenie warunków sprzyjających inicjatywie pracowników poprzez zgłaszanie pomysłów na usprawnianie pracy we wszystkich dziedzinach działalności. Nawet najbardziej niepozorne sugestie mogą mieć bardzo duży wpływ na wzrost efektywności procesów produkcyjnych. Opracowany jest również system nagradzania, motywowania do pracy i ciągłej poprawy oraz karania za wykroczenia pracowników.

Sugestie pracowników mogą być wykorzystane również w implementacji czynności związanych z innym filarem WCM, którym jest Organizacja Miejsca Pracy (Workplace Organization). Jest to filar umożliwiające tworzenie zespołu stanowisk pracowniczych bliskich ideałowi. Aby osiągnąć taki efekt istotne są wiedza i umiejętności zdobyte w ramach filaru People Development. Tylko dzięki nim możliwa jest optymalizacja oraz usprawnienie procesów i stanowisk pracy, które w największym stopniu potrzebne są na stanowiskach produkcyjnych. Workplace Organization działa na podstawie stałych standardów WCM oraz know-how przedsiębiorstwa. W pewnym sensie filar ten jest uzupełnieniem innych filarów systemu WCM, integruje je w jednym momencie celem budowy nowego procesu lub usprawnienia istniejących już stanowisk oraz skraca czas identyfikacji obszarów wymagających korekty.

Autonomiczne Utrzymanie (Autonomous Maintenance)

Autonomous Maintenance, czyli Autonomiczne Utrzymanie polega na eliminacji przez Utrzymanie Ruchu (TPM) różnego rodzaju nieprawidłowości i trudnodostępności miejsc oraz źródeł zanieczyszczeń. Wspólne działania w ramach obszarów filarów Automatycznego Utrzymania i Organizacji Miejsca Pracy zapewniają optymalizację skuteczności i wydajności miejsc pracy poprzez przywracanie warunków podstawowych oraz zapewnienia ich utrzymania w czasie. Jednak podejście filaru Autonomicznego Utrzymania odnosi się do narzędzi pracy, podczas gdy obszar działania filaru Organizacji Miejsca Pracy odnosi się do normowania warunków na stanowiskach pracy.
Czynności w ramach filaru Autonomous Maintenance są następujące:

 1. Określenie podstawowego stanu narzędzi pracy.
 2. Właściwe użytkowanie oraz ich codzienna kontrola jakościowa w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu narzędzi pracy.
 3. Szkolić pracowników w zakresie wiedzy o sposobie użytkowania oraz specyfice narzędzi jakości.
 4. Ustalić harmonogram kontroli i konserwacji narzędzi.
 5. Osiągnąć maksymalnie wysoki poziom organizacji stanowisk pracy w celu uniknięcia defektów, awarii i odbiegania ustalonych wcześniej standardów.

Utrzymanie Specjalistyczne (Professional Maintenance)

Filar Utrzymanie Specjalistyczne ten polega na opracowywaniu i wdrażaniu standardów różnych typów utrzymania, niezawodności maszyn i urządzeń. Utrzymanie maszyn polega na zapewnieniu ich nieprzerwanej pracy oraz przedłużenia ich żywotności. Filar ten ma za zadanie stworzenie takiego systemu utrzymania, które zredukuje do zera usterki maszyn i urządzań oraz przedłuży żywotność maszyn redukując przy tym koszty ich eksploatacji. Czynności w ramach Automatycznego Utrzymania i Utrzymania Specjalistycznego dzieli się na dwa rodzaje. Pierwsze działanie polega na prewencyjnym utrzymaniu obejmującym Utrzymanie Autonomiczne, wraz z utrzymaniem okresowym TBM oraz utrzymanie na podstawie kondycji urządzenia CBM. Drugi rodzaj czynności obejmuje utrzymanie korekcyjne CM, zapewniające niezawodność oraz dłuższą żywotność maszyny. Dopiero odpowiednie dobranie składników wymienionych tych czynności pozwala na osiągniecie głównych celów Utrzymania Specjalistycznego. Filar ten łączy się również z ograniczaniem strat związanych zarówno z bezpieczeństwem, jak i z rezultatami problemów jakościowych. Straty te identyfikuje się dzięki filarowi Cost Deployment, który pozwala też na sklasyfikowanie maszyn, a także na określenie obszarów działania zapobiegawczego i korekcyjnego. Z filarem Professional Maintenance wiąże się też organizacja Utrzymania Ruchu (TPM) magazynowania części zamiennych oraz zarządzanie wiążące się z wytwarzaniem i eksploatacją olejów i smarów.

Bezpieczeństwo (Safety)

W tle wyżej wymienionych działań funkcjonuje filar Bezpieczeństwa (ang. Safety), który ma zapewnić systematyczną poprawę warunków pracy oraz maksymalne zredukowanie niebezpiecznych zdarzeń i wypadków przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Aby to osiągnąć konieczne jest upowszechnianie wśród pracowników wszystkich poziomów organizacyjnych właściwych wzorców propagujących środowisko bezpieczeństwa.

Dodatkowym składnikiem koniecznym do osiągnięcia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa jest stosowanie odpowiednich narzędzi i metod jakościowych oraz standardów i wytycznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania filaru Safety. Pozwalają one na właściwą analizę przeszłych wypadków i znalezienie ich przyczyn, aby móc ich uniknąć w przyszłości podejmując odpowiednie środki zapobiegawcze oraz wdrażając i rozpowszechniając nowe standardy poprzez szkolenia pracowników. Właściwe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa sprawia, że oprócz kontroli zewnętrznej pracownicy sami potrafią ocenić poziom bezpieczeństwa związanego z czynnościami wykonywanymi na stanowiskach pracy i stosować zalecane środki zapobiegawcze. W przypadku, gdy pracownicy zauważą potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, które pominięto na szkoleniu, zachęca się do zgłaszania tego faktu, jak również propozycji zmian korygujących w standardach i wytycznych ograniczających ryzyko wystąpienia wypadku.

Analiza Kosztów (Cost Deployment)

Podobnie jak filar Bezpieczeństwa, obszar Analizy Kosztów jest uniwersalny pod względem kompleksowości zastosowania w różnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. Cost Deployment jest zbiorem metod naukowych i jakościowych pozwalających systematycznie opracowywać plany redukowania kosztów, angażując pracowników produkcyjnych i pracowników zajmujących się finansami przedsiębiorstwa. Redukcja kosztów w przedsiębiorstwie opiera się na systemie SMART. Nazwa systemu to akronim słów: specific, measurable, attainable, result focused, timley (dokładność, mierzalność, osiągalność, koncentracja na efektach, określenie czasowe). Ze względu na te wytyczne konieczne jest opracowanie kategorii kosztów występujących w danej dziedzinie działalności.

W procesie produkcji występuje wiele czynników generujących koszty oraz straty. Zarówno koszty jak i straty ocenia się pod względem wielkości generowanych kosztów na każdym etapie produkcji. Bez ich identyfikacji oraz oceny przyczyn wystąpienia i wielkości tych kosztów Analiza Kosztów nie znajdzie zastosowania, a konsekwencją tego jest brak możliwości znalezienia rozwiązań przeciwdziałających powstawaniu zbędnych kosztów. Zadaniem Ukierunkowanej Poprawy (ang. Focused Improvement) jest redukcja strat ustalonych w ramach filaru Cost Deployment. Głównym motywem działania w ramach tego filaru jest stworzenie Know-How w wykorzystywaniu metod i narzędzi jakości stosowanych w ramach systemu WCM oraz ich wdrożeniu i implementacji w działalność wszystkich filarów przedsiębiorstwa. Celem tych działań jest eliminacja zbędnych kosztów, strat, niedoskonałości i wad procesów produkcyjnych oraz określenie co je powoduje. Przyczyny te muszą być jednoznacznie zidentyfikowane i mierzalne. Odkrywanie ich jak największej liczby prowadzi do rozprzestrzeniania skoncentrowanego podejścia do ich usuwania, w przeciwieństwie do stosowania bardziej ogólnego - chociaż koniecznego i nie mniej skutecznego na początku wdrażania systemu WCM - systematycznego podejścia do eliminacji zbędnych kosztów, strat, niedoskonałości i wad procesów produkcji. W miarę wzrostu udziału podejścia skoncentrowanego zmienia się narzędzia i metody jakościowe na bardziej zaawansowane, dostosowując działania do wyższej skali trudności i złożoności rozwiązywanych problemów. Dlatego właśnie nigdy nie można zaprzestać monitorowania działalności i poszukiwania obszarów poprawy nie tylko w ramach filaru Ukierunkowanej Poprawy, ale również innych filarów systemu WCM.

Kontrola Jakości (Quality Control)

Kontrola Jakości (ang. Quality Control) jest filarem, który ma za zadanie sterować jakością w taki sposób, by maksymalne wyeliminowanie wad i błędów poprzez połączenie jakości z procesem (ang. Built in quality at the process). Filar ten składa się z działań, które mają zapewnić elastyczność dostosowywania procesów do zmieniających się warunków. W tym celu konieczne jest ustalenie uniwersalnych standardów postępowania i utrzymanie ich w czasie. Charakterystyka produktu jaką jest jakość jest ściśle związana z wyszczególnieniem materiałów, metodami produkcji, umiejętności pracowników, stanem maszyn i urządzeń oraz specyfiką procesu (4M). Zależności między tymi czynnikami generują zbiór warunków związanych ze sposobem zarządzania procesem produkcji oraz unikania pogarszania się stanu maszyn, urządzeń i innych narzędzi pracy. Wdrożenie filaru Kontrola Jakości przynosi spore korzyści, takie jak wzrost satysfakcji klienta, rozwinięcie zdolności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, zwiększenie się liczby propozycji polepszenia jakości produktów oraz znaczna redukcja wad, problemów i kosztów związanych ze złą jakością procesu produkcji. Do zasad filaru Quality Control należą:

 1. Jakościowy punkt widzenia jest bardzo ważny.
 2. Produkuj tylko wyroby najwyższej jakości.
 3. Produkuj wyroby na które jest popyt wśród potencjalnych klientów.
 4. Nigdy nie pozwalaj, aby wadliwy produkt w toku przeszedł do następnego etapu produkcji.
 5. Skrupulatnie stosuj się do wytycznych koła PDCA.
 6. Bezlitośnie atakuj najbardziej pilne problemy.
 7. Posługuj się wiarygodnymi danymi i faktami.
 8. Kontroluj stosowane metody i narzędzia, nie rezultaty działania.
 9. Zwracaj uwagę na odejścia od norm i identyfikuj ich przyczyny.
 10. Wdrażaj środki zapobiegania powtórzeń błędów.
 11. Formułuj, obserwuj i wdrażaj standardy.

Logistyka / Obsługa Klienta

Filar Logistyki / Obsługi Klienta odnosi się do sposobu osiągnięcia celu filaru Kontroli Jakości: satysfakcji klienta. Osiągnąć to można stosując się do założenia: właściwy produkt we właściwej ilości i właściwym czasie. Właśnie cechy produktu oraz zgodność z ilością i terminowością wykonania zamówienia są głównymi składnikami zadowolenia odbiorcy. Podstawowymi celami tego filaru są:

 1. Wzrost satysfakcji klienta.
 2. Zminimalizowanie kosztów inwestycji kapitałowych w bieżące prace oraz w półprodukty.
 3. Zminimalizowanie kosztów wynikających z relokacji komponentów.

Zarządzanie maszynami, urządzeniami powodować może takie problemy jak na przykład przeszkody realizacji procesu produkcji, przeszkody w utrzymaniu ruchu, zbyt duże ilości zużywanej energii, powstawanie niezgodności z wymaganiami jakościowymi. Dzięki filarowi Early Equipment Management możliwe jest utworzenie konkurencyjnego oprzyrządowania w wyniku przewidywania problemów występujących w ramach użytkowania maszyn i urządzeń.

Zarządzania Wyrobem i Oprzyrządowania w Fazie Projektu

Ogólnym zadaniem filaru Zarządzania Wyrobem i Oprzyrządowania w Fazie Projektu jest osiągnięcie stanu urządzeń przychylnego standardom jakościowym (Quality Assurance Friendly Equipment). Aspekty działania maszyny powinny się łatwo poddawać kontroli wizualnej, w taki sposób aby ich zmiana była widoczna w momencie jej wystąpienia, a także łatwe być powinno przywrócenie warunków bezbłędnego działania.
Bardziej szczegółowe cele filaru Zarządzania Wyrobem i Oprzyrządowania w Fazie Projektu to:

 1. Przygotować oprzyrządowanie według planu.
 2. Zagwarantować szybki start w orientacji pionowej procesu produkcyjnego.
 3. Ograniczyć do minimum koszty całego cyklu życia produktu.
 4. Zaplanować oprzyrządowanie proste w utrzymaniu i kontroli.

Wdrożenie filaru Early Equipment Management wymaga ścisłej współpracy osób odpowiedzialnych za jego implikację: technologów zajmujących się planowaniem oprzyrządowania oraz inżynierów procesu i produktu, specjalistów z zakresu sprzedaży, jak i dostawców i pracowników produkcyjnych wraz z operatorami i służbami utrzymania ruchu. Realizując tę część projektu systemu WCM osiąga się duże korzyści finansowe ze względu na strategiczny charakter oraz znaczny wpływ na fazę projektową produkcji, w którym zmiany mają ogromne znaczenie dla reszty procesu, a kosztują najmniej.

Środowisko (ang. Environment)

Kolejnym z filarów systemu WCM jest Środowisko (ang. Environment). Ma on zapewnić satysfakcję pracowników przedsiębiorstwa oraz wymogi społeczne zapewniając zarządzanie przedsiębiorstwem poprawne pod względem ekologicznym oraz zgodne z wymogami prawnymi z tego właśnie zakresu. Stworzono więc system zarządzania środowiskowego, który identyfikuje oraz redukuje negatywne skutki działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz eliminacji marnotrawstwa zasobów naturalnych i energii.