Spółka z o.o. - rodzaje i wartość udziałów

SpółkaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać kapitał zakładowy. Kapitał zakładowy dzieli się zaś na udziały. Czy udziały w kapitale zakładowym muszą być równej wielkości? Czy udziały mogą różnić się wartością nominalną?

Czym jest udział?

Pojęcie udziału w Kodeksie spółek handlowych występuje w kilku znaczeniach. Udziały można odnosić zarówno do kapitału zakładowego, jak również do wkładów poszczególnych wspólników.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są obejmowane. Objęcie jest czynnością samoistną i odbywa się jeszcze przed wniesieniem do spółki wkładów. Może mieć miejsce na mocy umowy spółki lub odrębnych oświadczeń. Udziały muszą zostać pokryte wniesieniem udziałów. Podsumowując udział jest określoną kwotowo częścią kapitału zakładowego spółki, przy czym nie może być ona wyrażona w ułamku.

Rodzaje udziałów

Przyjmując pewne kryteria podziału, możemy wyróżnić kilka rodzajów udziałów w kapitale zakładowym spółki. Możemy wskazać udziały założycielskie i nowe w podwyższonym kapitale zakładowym, udziały zwykłe i uprzywilejowane, udziały otrzymane za wkłady niepieniężne, pieniężne i mieszane, udziały podzielne i niepodzielne, udziały równe i nierówne, udziały objęte na wspólność i zwykłe, udziały własne, a także udziały z przypisanymi obowiązkami oraz z przypisanymi prawami.

Równa czy nierówna wartość udziałów?

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć równą lub nierówną wartość nominalną. Kodeks spółek handlowych pozostawia w tym zakresie dowolność. To umowa spółki zawierana przez wspólników decyduje czy wspólnicy ci muszą mieć zawsze równą liczbę udziałów, czy też może się zdarzyć, że jeden będzie miał mniej a drugi więcej udziałów. Wspólnicy mają w tym zakresie pełną dowolność.

Jeśli w umowie spółki zostanie określone, że udziały mają równą wartość, to wszystkie udziały będą mieć taką samą wartość. W takim przypadku zmiana wartości nominalnej udziału niesie ze sobą konieczność zmiany umowy spółki. Co ważne, na każdy udział równej wartości nominalnej przypada jeden głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Przyjęcie przez wspólników, że udziały w kapitale zakładowym mogą być nierównej wartości, oznacza, że wspólnik może mieć wyłącznie jeden udział. Udziały takie mogą być dzielone na części, co jest niemożliwe przy udziałach w równej wartości. Należy zapamiętać, że w wyniku podziału udziałów nie mogą powstać udziały, których wartość nominalna jest niższa niż 50 zł, przy czym dotyczy to zarówno udziałów o równej, jak i nierównej wartości nominalnej.

Komentarze