Kadrowa - zakres obowiązków i odpowiedzialność

KadrowaZakres obowiązków i odpowiedzialności kadrowej

W celu wykonania obowiązków wobec pracowników pracodawca najczęściej zatrudnia w tym celu osobę na stanowisku kadrowej. Dzieje się tak zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, w tych mniejszych obowiązki te z reguły przejmuje księgowa.

Zgodnie z art. 100 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie, przy tym stosować się do poleceń przełożonych. Wykonywanie tych obowiązków musi odbywać się w zgodzie z przepisami prawa lub umowy o pracę.

Najczęściej kadrowa zajmuje się zarówno obowiązkami związanymi z zatrudnieniem, jak i wynagradzaniem.

Zakres obowiązków kadrowej

Do głównych zadań kadrowej należy:

  1. Sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu;
  2. Wypełnienie świadectw pracy;
  3. Obliczanie wymiaru urlopu;
  4. Obliczanie wynagrodzeń - gdy nie ma specjalisty ds. płac;
  5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  6. Prowadzenie akt osobowych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy całą odpowiedzialność będzie ponosić pracodawca. Kadrowa odpowiada przed pracodawcą za niedopełnienie obowiązków pracowniczych oraz za szkodę powstałą wskutek swojego działania. W przypadku błędnego naliczenia wynagrodzenia pracodawca popełnia wykroczenie przeciw prawom pracownika, a kadrowa ponosi odpowiedzialność względem pracodawcy.

Odpowiedzialność kadrowej

Kadrowa ponosi trzy rodzaje odpowiedzialności: służbową, porządkową oraz materialną. Konsekwencje służbowe (np. wstrzymanie premii uznaniowej) można wyciągnąć m. in. w przypadku niedopilnowania terminu wypłaty wynagrodzenia czy nie prowadzenia akt osobowych. Odpowiedzialność porządkowa dotyczy nieprzestrzegania organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, a także nieprzestrzegania czasu pracy.

Kadrowa może otrzymać karę upomnienia, karę nagany, a także karę pieniężną. Odpowiedzialność materialna dotyczy naprawienia szkody wyrządzonej działaniem lub zaniechaniem. Odszkodowanie obejmuje rzeczywistą stratę do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku działania umyślnego do pełnej wysokości.

Komentarze