Innowacje - definicja, rodzaje. Rola innowacji w gospodarce

Innowacje w gospodarceInnowacje to jedno z głównych źródeł postępu we współczesnych gospodarkach. Tendencja do myślenia o ekonomii w kategoriach ciągłego rozwoju sprawiła, że stały się one głównym paradygmatem dzisiejszego myślenia o działalności gospodarczej i społecznej. W najprostszym możliwym rozumieniu, innowacje to nic innego jak wprowadzenie na rynek lub do taktyki przedsiębiorstwa jakiejś nowej idei, wliczając w to takie elementy jak: nowy sposób produkcji, nowe rodzaje produktów czy też nowy sposób prowadzenia kampanii reklamowych i komercjalizacji.

Innowacje wprowadzane są niemal nieustannie od początków procesu, jakim była rewolucja przemysłowa. Wydarzenia te zmieniły społeczeństwa i gospodarki w sposób nieodwracalny, przekształcając sposób myślenia, w jaki postrzegano produkcję. Wdrożone efektywnie innowacje mogą przyczynić się do znacznego usprawnienia funkcjonowania firmy. Mogą mieć one różne przyczyny i źródła. Innowacje najczęściej powstają w wyniku sytuacji nieoczekiwanych, kiedy konieczne jest szybkie dostosowanie się do zaistniałych warunków, na przykład w obliczu transformacji systemów i gospodarek, zmian struktur potrzeb i preferencji społeczeństwa, a także, tak jak w przypadku rewolucji przemysłowej, w wyniku nasilonego postępu naukowego i technicznego, który jest podstawową siłą napędową działania innowacyjnego. W istocie, innowacje związane są ściśle z rozwojem kapitalizmu i stanowią jego nieodłączny element.

Rodzaje innowacji

W najczęściej używanym podziale wyróżnia się trzy typy innowacji, są to:

  • innowacja polegająca na wdrożeniu w życie nowego produktu;
  • innowacja sposobu produkcji;
  • innowacja handlowa, polegająca na zmianie np. sposobu, w jaki pakowany i dystrybuowany jest dany produkt.

Funkcjonuje także rozgraniczenie na innowacje techniczne i społeczne, chociaż oba te rodzaje aktywnie na siebie wpływają. Jako innowację społeczną uznaje się coś, co w znaczącym stopniu wpływa na zmianę stylu życia społeczeństwa.

Rola innowacji w gospodarce

Innowacje mają olbrzymie znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa. Wskazuje na to ich liczność i nieustająca dążność do nich. Świat się zmienia, zmieniać się więc musi również nas sposób adaptacji. Innowacje mogą zmieniać sposób produkcji i przekształcać warunki pracy. Skutkuje to tym, że niektórzy eksperci wysuwają tezę, że mogą one przyczyniać się nawet do zmiany stosunków społecznych. Mimo że na ogół innowacje nie mają negatywnego wpływu na zatrudnienie, mogą skutkować różnorodnymi konsekwencjami.

Innowacje są centralnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Innowacja jest także ważnym składnikiem konkurencyjności, bardzo często staje się warunkiem przetrwania jakiegoś przedsiębiorstwa, które w przeciwnym razie po prostu by upadło. Innowacja pomaga tutaj w poprawieniu skuteczności danej firmy, poprzez ulepszenie oferowanego przez nich produktu lub sposobu świadczenia usług, a także obniżenie kosztów jednostkowych.

W dzisiejszym świecie nie można zaprzeczyć, że innowacje są podstawą rozwoju cywilizacyjnego. Następne wprowadzane we współczesnych gospodarkach innowacje będą ściśle związane z procesem automatyzacji. Nowoczesne technologie przejmą prymat w funkcjonowaniu nie tylko podmiotów gospodarczych, ale też różnego rodzaju instytucji. Dylematy rozwoju innowacyjnego wymuszają zmianę paradygmatu z tak zwanych innowacji zamkniętych do nieco różniących się od nich innowacji otwartych. Koncepcja otwartych innowacji będzie kluczowa dla wielu modeli biznesowych. Model ten zakłada, że przedsiębiorstwa, by móc w pełni korzystać z korzyści postępu, muszą otworzyć się na nowe pomysły pochodzące także z zewnątrz firmy. Kiedyś funkcjonowało przekonanie, że najlepsze rozwiązania to te, które wymyśli się samodzielnie. Podstawą logiki otwartych innowacji jest otwartość na bogactwo różnych dziedzin wiedzy, która staje się polem do korzystania dla różnych typów działalności. Tego typu interdyscyplinarna współpraca to przyszłość gospodarek i nauki jako takiej. Korzystanie ze zdobyczy różnych dziedzin będzie korzystne, ponieważ dla każdego biznesu priorytetem nie jest maksymalizacja zysku, lecz osiągnięcie dostatecznego zysku, który pozwala uniknąć strat. Otwarte innowacje na to pozwalają.

Państwo powinno wspierać innowacje. Polityka gospodarcza jest ważnym elementem we wprowadzaniu do biznesu i nauki nowych rozwiązań, stwarza bowiem pole do działalności mającej na celu tworzenie i wdrażanie innowacji. Koszty innowacji są zazwyczaj wysokie, wymagają więc finansowania za pomocą kosztownych inwestycji. Celem państw powinno być stworzenie takich warunków ekonomicznych, które umożliwiałyby finansowanie procesów innowacyjnych np. poprzez wsparcie badań naukowych. Skuteczna innowacyjność wymaga czasu i pieniędzy, ponieważ jest to skomplikowany proces. Innowacje muszą być więc wspierane.

Komentarze