Cechy i funkcje biznesplanu

BiznesplanBiznesplan to dokument konstruowany pod indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa. Można przyjmować, że stanowi rodzaj wizerunku, który przedstawia firmę. Dlatego nie należy w tym przypadku korzystać z ogólnego szablonu. Natomiast tworząc indywidualny biznesplan można wyszczególnić pewne wspólne cechy będące konstrukcją planu.

Podstawowe cechy na które składa się niemal każdy biznesplan obejmują: celowość, konkretność, użyteczność, elastyczność oraz realność.

Wymienione elementy budują szkielet dokumentu i sprawiają, że staje się on skutecznym narzędziem w rozwijaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Celowość

Celowość to cecha, która oznacza konieczność określenia oraz doboru środków właściwych, by zrealizować zamierzone cele. Planowanie w pewien sposób ogranicza strach przed przyszłością towarzyszący wszelkim zmianom. Jest to również związane z koniecznością prognozowania, badania przyszłości na potrzeby biznesplanu. Prognozowanie przyszłości oraz kształtowanie scenariusza postępowania zmienia optykę wielu osób - przyszłość staje się nie tylko źródłem zagrożeń, ale przede wszystkim źródłem szans. Planowanie często też zapobiega tak zwanemu myśleniu życzeniowemu. Zdarza się, że przedsiębiorcy świadomie unikają analizowania trudnych lub nieprzyjemnych aspektów swojej przyszłej działalności. Starają się koncentrować wyłącznie na przyszłych zyskach. Biznesplan wymusza na nich działania polegające na analizie kosztów jakie będą musieli ponieść. Biznesplan może szybko zweryfikować optymistyczne założenia inwestora prezentując mu rzeczywistą sytuację rynkową firmy. Planowanie pozwala skoncentrować się na najważniejszych celach, co jest ściśle związane z hierarchizacją celów biznesplanu.

Konkretność

Z kolei, konkretność jest ukierunkowana na przejrzystość, prostotę i zrozumiałość założeń, które w konsekwencji umożliwiają dość sprawne wdrażania oraz realizację planu działania. Biznesplan w sposób jasny prezentuje wyczerpujący opis całego przedsięwzięcia, wraz z dokładnym opisaniem wszystkich czynników, które pełnią decydującą rolę w kształtowaniu celów.

Użyteczność

Użyteczność, choć nie stanowi kluczowej cechy udanego biznesplanu, to jednak odgrywa istotną rolę w jego przygotowaniu. Szczegółowość planu maleje w trakcie wydłużania się horyzontu planowania. Jeżeli plany operacyjne przedsiębiorstwa, które zostały sporządzone w miesiącach lub odstępach kwartalnych są planami strategicznymi operują zwykle okresami rocznymi.

Realność wykonalności

Bardzo ważną cechą profesjonalnego biznesplanu jest bez wątpienia realność wykonalności. Realność pełni tutaj rolę realistycznej oceny planowanych działań. Zazwyczaj realizm danego planu można skutecznie ocenić dopiero po zakończeniu jego realizacji. Jednak w praktyce zagadnienie to sprowadza się do korzystania z odpowiednich metod prognozowania. Wykonalność wiąże się z oceną możliwości osiągania wyznaczonych etapów planu w przyjętych wcześniej terminach.

Elastyczność

Ostatnią omawianą cechę stanowi elastyczność, która przez wielu określana jest jako całkowite przeciwieństwo planowania. To błędne założenie, planowanie jest jedynie wrogiem kosztownego chaosu. Pozwala ono oszacować konsekwencje podjęcia różnych strategii, taktyk, sekwencji działań, bez ponoszenia niepotrzebnego ryzyka oraz kosztów. W konsekwencji, przedsiębiorca pracuje mądrzej, a określony efekt uzyskuje się przy znacznie niższych nakładach. W pewnym sensie, biznesplan pełni tutaj rolę nie tylko mapy, ale przede wszystkim symulatora lotu.

Przewidywanie i minimalizowanie strat, to podstawowa funkcja biznesplanu. Podczas jego konstruowania warto korzystać z powyższych wskazówek. Mogą one nie tylko urealnić sam dokument planujący określone działania, ale też uświadomić przedsiębiorcy mechanizmy i procesy obecne na rynku, ich zmienność oraz zasady działania.

Komentarze