Czym jest analiza finansowa przedsiębiorstwa? Definicja, istota, cele, wnioski

Analiza finansowa przedsiębiorstwaGłównym celem przedsiębiorstwa jest osiąganie jak największych zysków z prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo, aby mogło przetrwać na rynku i rywalizować z konkurencją przeprowadza mnóstwo analiz, które pomagają w podejmowaniu decyzji. Ważnym aspektem jest poprawność analizy finansowej, dzięki której przedsiębiorstwo jest w stanie ocenić swoją sytuację oraz porównać osiągnięte rezultaty z konkurencją.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa jest narzędziem, które pomaga opracować dokumenty i postawić rzetelną ocenę podmiotu gospodarczego. Badanie całego podmiotu oraz zależności występujących między poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego pomaga w podejmowaniu decyzji oraz ocenie osiągniętych efektów przez przedsiębiorstwo. Zmiany w przedsiębiorstwie są potrzebne, aby spółka lepiej działała i przynosił pożądane zyski.

Rynek i dynamiczne otoczenie sprawiają, że przedsiębiorstwo rywalizuje z coraz większą grupą konkurencji. Aby przetrwać i odnosić sukces należy podjąć właściwe decyzje dotyczące kierunku działalności gospodarczej. Podstawowym zadaniem zarządzających jest znajomość i bieżąca kontrola sytuacji majątkowo-finansowej firmy. Informacje o kondycji przedsiębiorstwa dostarcza analiza finansowa, dzięki której znamy sytuację majątkową oraz finansową z przeszłości jak i teraźniejszości, szanse rozwojowe oraz możliwe zagrożenia czekające w otoczeniu. Aby podejmowane decyzje były odpowiednie należy monitorować przedsiębiorstwo na bieżąco. Brak znajomości aktualnej kondycji przedsiębiorstwa może prowadzić do pogorszenie sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu.

Istota i cele analizy finansowej

Analiza finansowa to narzędzie służące do oceny działalności przedsiębiorstwa w przeszłości, diagnozy stanu obecnego oraz planowania przyszłych decyzji i wyboru kierunku działania. Treścią analizy są wielkości ekonomiczne wyrażone w pieniądzu. Skupia się ona na wstępnej i rozwiniętej analizie:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • wyniku finansowego
  • sytuacji majątkowej badanego podmiotu.

Analiza finansowa bada i analizuje pojedyncze cechy jednostki, mierzy wybrane wielkości i porównuje z wielkościami innych podmiotów. Na podstawie danych zawartych w bilansie czy rachunku zysków i strat możemy wywnioskować, w jakim kierunku podąża przedsiębiorstwo, co powinno zmienić w dotychczasowej polityce zarządzania lub na czym się skupić, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Analiza finansowa polega na badaniu przychodów, kosztów jednostki, obserwacji efektywności i płynności finansowej, pomiarze majątku firmy. Jednak trzeba pamiętać, że zakres analizy finansowej jest szeroki. Analizując przychody czy koszty nie można pominąć uwarunkowań rynku, poziomu konkurencji czy pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Badanie danego podmiotu nie może być wąskie i skupiać się jedynie na danych wielkościach czy samym przedsiębiorstwie. Należy wziąć pod uwagę uwarunkowania przestrzenne, a także przedmiotowe. Analizować możemy przeszłą działalność, bieżącą, a także przyszłą. Przy pomocy analizy finansowej możemy badać przedsiębiorstwo, jako całość lub samodzielne komórki wewnętrzne obiektu, a także możemy określić pozycję danej jednostki na rynku lub na tle innych.

Ponadto analiza finansowa dostarcza informacji zarówno dla odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Właścicieli i kierowników najbardziej interesuje rentowność, płynność oraz stopa zwrotu kapitału. Chcą wiedzieć czy spółka spłaca w terminie zaciągnięte zobowiązania oraz czy przedsiębiorstwo generuje zyski. Analizując wszystkie wyniki - wyciągają wnioski i planują dalsze działania w firmie. Dla pracowników ważne są informacje dotyczące zatrudnienia i szans na rozwój. Zewnętrznymi odbiorcami są potencjalni inwestorzy, dla których również ciekawe są stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz ryzyka, jakie towarzyszy inwestowaniu kapitału w daną jednostkę. Zdolnościami płatniczymi czy płynnością w podmiocie gospodarczym interesują się kontrahenci, jak i również pożyczkodawcy. Chcą wiedzieć czy firma dotrzymuje terminów, jest wiarygodna i czy spłaca zaciągnięte długi.

Analiza finansowa a wyciąganie trafnych wniosków

Analiza finansowa to najbardziej rozbudowana część analizy ekonomicznej; narzędzie służące do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Współgra z rachunkowością, bowiem to z rachunkowości otrzymuje potrzebne informacje do sprawozdań finansowych, dzięki którym oblicza się wskaźniki finansowe, płynność czy rentowność przedsiębiorstwa. Jest pojęciem szeroko rozumianym i obejmuje całokształt działalności gospodarczej. Dzięki analizie finansowej interpretujemy otrzymany wynik finansowy, analizując przychody ze sprzedaży i koszty, czy też pozycję finansową instytucji na rynku. Określamy sytuację przeszłą, teraźniejszą oraz możliwość rozwoju lub zagrożenie w przyszłości. Zadaniem analizy finansowej jest nie tylko ocena działania jednostki jako całości, ale również ocena filii, poszczególnych wydziałów czy innych struktur organizacyjnych.

Analiza finansowa jest bardzo pomocna przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, może nawet ustrzec przed bankructwem. Kierownictwo, dzięki analizie, w jasny sposób wyciąga wnioski o swoich decyzjach, jak również może przedstawić prognozy finansowe i kierunek rozwoju firmy. Firma analizując na bieżąco sytuację w rzetelny sposób prezentuje informacje o teraźniejszej sytuacji oraz wychwytuje występujące błędy. Oprócz sytuacji finansowo-majątkowej analizuje również rentowność, czyli zdolność do generowania zysków oraz płynność inaczej zdolności płatnicze. Aby jednostka rozwijała się prawidłowo oraz podejmowała trafne decyzje należy na bieżąco badać i kontrolować kondycję majątkowo-kapitałową przedsiębiorstwa.

Komentarze