WIBOR - czym jest i jak działa?

WIBORPowszechnie wiadomo, że podjęcie decyzji o wzięciu kredytu jest jednoznaczne z ponoszeniem kosztów, na które składają się przynajmniej dwa czynniki, takie jak narzucana przez banki marża oraz zmienna stawka bazowa. Jest ona uwarunkowana walutą, w której został udzielony kredyt. Uzyskanie informacji w momencie podpisania umowy kredytowej na temat całkowitej wysokości kredytu oraz wielkości miesięcznych rat nie jest możliwe, ponieważ zależy to od stopy WIBOR.

Czym jest WIBOR, czyli kilka słów na temat jego ustalania

Niezależnie od tego, czy chodzi o kredyt hipoteczny czy o kredyt rolniczy, każdy z pożyczkobiorców musi liczyć się z jego oprocentowaniem. Skrót WIBOR to po prostu Warsaw Interbank Offered Rate. Oznacza wysokość oprocentowania, która jest związana z polskim rynkiem międzybankowym. Określa to stopę procentową, według której wchodzące w skład panelu WIBOR banki komercyjne będą udzielać kredytów pozostałym bankom komercyjnym.

W czasie codziennego fixingu WIBOR odbywającego się o 11:00 we wszystkie dni robocze ustala się stopę WIBOR. Celem fixingu jest zebranie informacji od kilkunastu największych banków komercyjnych w Polsce na temat wysokości stopy oprocentowania, według której te banki byłyby skłonne pożyczyć pieniądze danego dnia innym bankom. Przy wyliczaniu wartości uśrednionej nie są brane pod uwagę dwie najniższe i dwie najwyższe ze złożonych propozycji. Stopę WIBOR stanowi wyliczona średnia arytmetyczna.

WIBOR a stopy lombardowe i stopy depozytowe

Zarówno kredyt dla młodego rolnika, jak i lokaty bankowe nie są uzależnione jedynie od wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Nie tylko dla osób, które lokują swoje oszczędności w bankach, ale także dla kredytobiorców dużo ważniejszy staje się WIBOR. Chociaż jego stawki ustala się na odbywającym się codziennie fixingu, to jednak można mówić o zerowym wpływie banków na wysokość wyliczanych arytmetycznie stawek.

W rzeczywistości stanowią one wypadkową pomiędzy stopą lombardową a stopą depozytową, wyznaczaną przez Radę Polityki Pieniężnej. Będąca organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego Rada Polityki Pieniężnej zajmuje się utrzymywaniem niskiego i w miarę stabilnego poziomu inflacji. Warto jednocześnie podkreślić, że z założenia nie powinien on przekraczać 2,5℅, przy czym dopuszczalne wahania zarówno w górę, jak i w dół nie mogą być wyższe niż 1 p.p. Rada Polityki Pieniężnej – w celu zapewnienia stabilizacji finansowej na takim poziomie - co miesiąc ustala wysokość stóp procentowych.

WIBOR wywiera bardzo duży wpływ na oprocentowanie lokat bankowych i kredytów. Należy do tych czynników, które decydują nie tylko o zmienności stóp oprocentowania, ale także o ich częstotliwości. W przypadku krótkoterminowych kredytów nie jest to bardzo uciążliwe, jednak w odniesieniu do długoterminowych pożyczek może mieć znaczący wpływ, ponieważ istnieje realne niebezpieczeństwo, że stopa oprocentowania znacznie wzroście, a to z kolei przyczyni się do zwiększenia wysokości miesięcznej raty kredytu.

Artykuł został przygotowany przez agrofundusz.pl, firmę specjalizującą się w finansach rolniczych.

Ocena: 5.0

Komentarze

Katia
Wibor spędza mi sen z powiek. Żałuję, że mam kredyt, dorosłam do tego po 5 latach płacenia.